Kord kehtestatakse Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 14 lõike 2 punkt 3 alusel.

                              

1.       Harju Kalandusühingu  (edaspidi ühing) projektitaotluste hindamiseks on kasutusel elektrooniline hindamissüsteem.

2.       Projektitoetuse taotluste hindamiseks moodustatakse üldkoosoleku otsusega hindamiskomisjon, mille liikmete arv on vähemalt seitse.

3.       Igat projektitoetuse taotlust hindab vähemalt viis hindamiskomisjoni liiget (edaspidi hindaja).

4.       Ühingu juhatuse liige ega töötaja ei või olla hindaja;

5.       Ühingu hindaja  täidab oma ülesandeid ausalt ja erapooletult, sealhulgas:

5.1. hindaja ei osale enda või temaga tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotluse hindamisel;

5.2. hindaja ei osale enda või temaga tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotlusega konkureeriva taotluse hindamisel;

5.3. projektitoetuse taotlust hindav hindaja ei või olla tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isik juhatuse liikmega, kes osaleb sama projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise ettepaneku kinnitamisel ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamisel;

6.       Hindaja taandab end selle projekti ja selle taotlusvooru tegevussuuna hindamisest, kui ta ei saa hinnata vastavalt eelmises punktis sätestatule.

7.       Hindaja, kes ei saa muudel põhjustel osaleda hindamiskomisjoni töös, on kohustatud sellest teavitama ühingu juhatust.

8.       Hindamiskomisjoni kahanemisel alla punktis 3 näidatud määra, asendatakse puuduvad hindajad  hindamiskomisjoni asendusliikmetega.

9.       Ühingu hindajatel, kes hindamisel omavad juurdepääsu isikuandmetele, on konfidentsiaalsuskohustus.

10.   Hindaja hindab taotlusi hindamiskriteeriumite alusel, lähtudes käesolevast korrast.

11.   Kui ehitise ehitamiseks taotletakse projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot, tutvub hindamiskomisjon kavandatava ehitise asukohaga.

12.   Hindajad saavad tutvuda projektitaotluse dokumentidega hindamissüsteemis, kus asub ka täiendavalt informatsioon esmase kontrolli kohta- kas kõik vajalikud dokumendid on esitatud, esineb puuduseid või on puudused kõrvaldatud.

13.   Hindajate pandud hinded salvestatakse. Hindaja saab muuta oma pandud hindeid seni, kuni ta ei ole hindamistulemusi kinnitanud. Hindamistulemuste kinnitamine on võrdsustatud hindamisprotokolli allkirjastamisega.

14.   Peale kõikide hindajate hindamistulemuste kinnitamist arvutab programm automaatselt kaalutud hinnete mediaani, et vältida hindajate kallutatust. Mediaani alusel paneb programm paika projektitaotluste pingerea tegevussuundade lõikes.

15.   Programm kontrollib, kas projektitaotlus on saanud mõnes kriteeriumis koguhindeks 0 (null). Kui selliseid hindega 0 kriteeriumeid on üle piirmäära (5), siis märgitakse sellised projektid rahastamiskõlbmatuteks. Minimaalne punktisumma, millest alates lisatakse projekt paremusjärjestusse, on kõigi tegevussuundade jaoks 10 punkti.

16.   Programm kontrollib projektitaotluste toetussummade vastavust tegevussuuna eelarvega. Kui eelarvevahendeid ei jätku, märgib programm pingerea tagumised projektid  mitte rahastatavateks. Pingerea esimesed projektid märgitakse, kui rahastatavad.

17.   Kui hindamine on kinnitatud, väljastab hindamissüsteem hindamisprotokolli, millelt nähtuvad taotlusele antud hindepunktid hindamiskriteeriumite kaupa koos põhjendustega ning taotluse hindamisel osalenud hindajad.

 

18.   Ühingu juhatus kontrollib, kas projektitoetuse taotlused on hinnatud ettenähtud nõuete kohaselt.