MTÜ Harju Kalandusühing

ÜLDKOOSOLEKU   P R O T O K O L L

Jõelähtme, Jõelähtme Rahvamaja                                                                       29. november. 2016

Koosoleku algus 29.11.2016 kell 17. 00

                                                    lõpp 29.11.2016  kell 18.00

Koosolekul osales 55 liiget, millega oli esindatud 86 % ühingu liikmetest.

Osalejad on toodud protokolli lisas nr. 1 – osalejate leht.

Koosolekut juhatab Kaido Vagiström, protokollib Sirje Pajula.

Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra alusel:

Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised punktid:

1. Strateegia muudatuste kinnitamine

2. Rakenduskava muudatuste kinnitamine

3. Muud küsimused

Koosolek otsustas:

  1. Strateegia muudatuste kinnitamine

Strateegia on Maaeluministeeriumi ettepanekutee kohaselt viidud vastavusse nõuetele. Kõik osalised on saanud sellega tutvuda meie kodulehel.

Ettepanek: Kinnitada Harju Kalandusühingu 2015-2020 aasta arengustrateegia muudatused.

Otsus: Kinnitada MTÜ Harju Kalandusühingu arengustrateegia 2015-2020 muudatused.

Otsuse poolt hääletas 55 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.

  1. Rakenduskava muudatuste kinnitamine

Rakenduskava tuleb muuta seoses meie seisakuga. Rakenduskavas muutub aastaarv ja arvestades tempo tõusu, siis tehnilise sekretäri ja elavdaja töökoormust tuleks suurendada 1,5 korda.

Ettepanek: Kinnitada Harju Kalandusühingu 2016-2017 aasta rakenduskava muudatused.

Otsus: Kinnitada MTÜ Harju Kalandusühingu rakenduskava 2016-2017 muudatused.

Otsuse poolt hääletas 55 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.

  1. Muud küsimused

Arutati koostööd Soome kalandusrühmadega, teisi tulevaid kalandustoetusi, koostööd teadlastega, kalurite hääle kuulda võtmisest seadusloomes, koolitusvajadustest ja liikmete osavõttu ühingu tegevustest.

Informatsioon võeti teadmiseks, otsuseid vastu ei võetud.

Protokolli lisad :

lisa 1 – osalejate nimekiri

lisa 2 – strateegia

lisa 3 – rakenduskava

Kaido Vagiström                                                                                                                                                Sirje Pajula

Koosoleku juhataja                                                                                                                                           Protokollija