TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna poolt on koostatud "Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm".

Programm on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt (http://www.envir.ee/et/kalanduse-majandamiskavad), Vajalikud tööd on ära toodud Lisas1.

Süvendaja

KUTSE

Kalanduse teabekeskus korraldab seminari jõevähi uuringutest kolmapäeval, 22. veebruaril 
kell 11–16  Pärnus Kalanduse teabekeskuse seminariruumis 
(Kalda 1a, Pärnu, vt asukohtaSIIN). Seminari lõpukellaaeg võib muutuda sõltuvalt arutelude ja ettekannete kestusest.

Seminar on suunatud juba tegutsevatele jõevähi kasvatajatele, aga ka selle valdkonnaga alustada kavandavatele ettevõtjatele; vastavate erialade teadlastele; Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi vesiviljelusvaldkonda kureerivatele ametnikele.

Käsitletavad teemad ja lektorid:

 • Jõevähi levik ja varude olukord 2016. aasta seisuga, sh viimaste asustamiste tulemused ning lapihaiguse ja vähkidel parasiteerivate vähikaanide levik 
  Margo Hurt – ihtüoloog, MSc., Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonna vähimajanduse lektor
 • Jõevähi morfoloogilised erinevused veekogude lõikes, millest sõltub vähi tarbimisväärtus 
  Margo Hurt – ihtüoloog, MSc., Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonna vähimajanduse lektor 
 • Jõevähi varude seisundit ja tulevikku ohustavad faktorid Eestis - vähikatk ja invasiivsed võõrliigid 
  Katrin Kaldre – kalade kasvatus, Msc.,Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonna vähimajanduse lektor
 • Jõevähi looduslike asurkondade ja kasvanduste karjade geneetiline mitmekesisus 
  prof Riho Gross, knd (pm), kalade molekulaargeneetika ja tõuaretus), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonna juhataja

Ettekannete järgselt on kavas läbi viia Eesti vähikasvatuse olukorra kaardistamise ja perspektiivi hindamise koostööprojekti arutelu.
Seminar sisaldab lõunat ja energiapause. Seminaril osalemine on kutsetega.Seminari sujuvamaks korraldamiseks palun huvilistel registreeruda 17. veebruariks.
Lisateave ja registreerumine: vesiviljelusspetsialist Katrin Pärn, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seminari korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava"
meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" vahenditest

Viide antud sündmusele: http://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=888

Rohkele osalushuvile lootes

Kalanduse teabekeskuse töörühm

allikas Vikipeedia

 

 

 

24.11.2016 toimus Tallinnas seminar karbi- ja vetikakasvatuse võimalustest Läänemeres.

Seminari videosalvestis on köttesaadav lingil https://youtu.be/eeagVGx-yZQ

 

 

 

 

Kalanduse teabekeskus korraldab teabepäevad kalapüügisaagikust mõjutavatest Eesti vete võõrliikidest

16. veebruaril kell 10-13 Tallinnas hotellis Susi.

Käsitletavad põhiteemad:

 • Kalapüügisaagikust mõjutavad Eesti vete peamised võõrliigid: ümarmudil, mudakrabi jt. Ülevaade võõrliikide mõjust kalavarudele praeguses ja tulevikuvaates.
 • Rahvusvahelised näited levinumate võõrliikide mõjust kalandusele.

Enam pole vaja püügiandmeid paberil esitada, selleks on mobiiliäpp.

Loe Maaeluministeeriumi lehelt, mida sa teha saad.

Uue rakenduse kasutusjuhendiga tutvu SIIT