Kõigi tegevussuundade hindamiskriteeriumid on sarnased, erinev on kaalujaotus tegevussuuna lõikes.

jrk Kriteerium Kaal  %        
               
1 Põhjendatus ja seos strateegiaga 5 5 5 5 5 Projekti põhjendatus ja seos HKÜ strateegiaga
2 Tegevussuuna eesmärkide täitmine 10 10 10 10 10 Projekt täidab tegevussuuna konkreetseid eesmärke
3 Tegevussuuna indikaatorite täitmine 5 5 5 5 5 Projekti panus tegevussuuna indikaatorite sihttasemete täitmisesse
4 Sissetulekute suurenemine 10 10 5 5 5 Mõju kalanduspiirkonnas tegutsejate sissetulekute suurendamisele
5  uute töökohtade loomine 2 2 1 1 1 Kas projekt loob uusi töökohti? Arvestatakse täistöökohtade järgi
6 olemasolevate töökohtade säilitamine 2 2 1 1 1 Kas projektiga säilitatakse olemasolevaid töökohti? Arvestatakse täistöökohtade järgi
7 uued ettevõtted 1 1 1 1 1 Kas projekt loob uusi ettevõtteid
8 Loodav lisandväärtus 5 4 2 1 1 Lisandväärtus töötaja kohta aastas (tootlikkuse mõõdik)
9 Uuenduslikkus (innovatsioon) 5 5 5 1 4 projekti tulemusena pakutakse projekti teostamise piirkonnas uut toodet või teenust, kasutatakse tavapärasest paremat tehnoloogiat või protsessi, kaasneb oluline väärtuse tõus
10 keskkonnasäästlikus 3 2 3 10 3 panustamine keskkonnaseisundi säilitamisele või parandamisele, kasutades sealjuures energiasäästlikke ja/või alternatiivenergial põhinevaid tehnoloogiaid
11 sektoriaalne lõimitus 1 2 5 1 4 See on lõimitus põllumajandus, metsandus, tööstus jne. Sektoritega
12 sinine kasv 2 1 2 5 1 projekti tulemusena elavdatakse piirkonna majandustegevust sinimajanduskasvu valdkonnas
13 võrdne kohtlemine 1 3 2 1 5  
14 Mõju kalavarudele ja merekeskkonnale 5 5 5 10 4 eesmärkide elluviimisel eelistatakse lahendusi, mis toetavad kalavarude säästmist ja merekeskkonna hoidu
15 Vastavus nõuetele 10 10 10 10 10 Projekti vastavus  määruse § 26 ja lisa 5 nõuetele
16 Projekti ettevalmistuse ja eeltööde kvaliteet 10 10 10 10 10 Mõeldud taotlejate elavdamiseks ja julgustamiseks
17 Eelarve põhjendatus 5 5 5 5 5 Usaldusväärsus defineeritud Kalandusturu korraldamise seaduse § 36 (7) järgi ja põhjendatus defineeritud määruse § 25 (5) ja (6) järgi
18 Äriplaani jätkusuutlikkus 4 4 4 5 1 Kas projekti tulemused ei oma hetkelist mõju kalanduspiirkonnale
19 Sotsiaalne heaolu 1 1 3 1 5  
20 Traditsioonid 1 1 1 1 4  
21 Suunatus noortele 1 1 1 1 5 Rannakülade noorte heaolu parandamine ja kaasamine kalandusvaldkonda
22 Taotleja võimekus ja usaldusväärsus 2 2 2 2 2 Taotleja võimekuse ja usaldusväärsuse hindamine
23 Projekti tulemuste laiendatavaus 2 2 2 2 1 Kas projekti tulemused on laiendatavad teistele sektori ettevõtetele
24 Kalapüügi osatähtsus 5 5 5 5 2 Kas kalapüük moodustab olulise osa ettevõtja sissetulekutest
25 Projekti mõju ühistegevusele 2 2 5 1 5 Kas projekti kaasatakse ka teisi sh kalandusettevõtteid