Kord kehtestatakse Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 14 lõike 2 punkt 2 alusel.

 

1.       Kontrollitakse kas taotleja vastab määruse § 24 nõuetele.

2.       Kas projektitoetuse taotlusega on esitatud kõik andmed ja dokumendid, mis on vajalikud kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõikes 6 sätestatud ülesande täitmiseks:

2.1. projektitoetuse taotlus, milles sisalduvad määruse lisas 7 toodud asjakohased andmed, arvestades tegevussuunda, mille alla toetatav tegevus kuulub;

2.2. projektitoetuse taotlejaga äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustava isiku ning projektitoetuse taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood;

2.3. määruse § 25 lõikes 2 nimetatud hinnapakkumused koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse või kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust;

2.4. hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui projektitoetuse taotleja on hankija riigihangete seaduse tähenduses;

2.5. ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimisel ehitatakse ehitis, ning väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muuhulgas kajastub kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega;

2.6. dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, sealhulgas mootorsõiduk, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks toetuse saamise tingimustes ettenähtud perioodiks;

2.7. keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;

2.8. kinnitus, et projektitoetuse taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;

2.9. kui projektitoetust taotletakse kolmanda tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, siis ka kalasadama plaani ärakiri, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia;

2.10.                     Kui projektitoetust taotletakse neljanda tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, siis ka järgmiste dokumentide ärakirjad:

2.10.1.    avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus;

2.10.2.    Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse kohta;

2.10.3.    Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal;

2.10.4.    maaomaniku luba.

3.       Kontrollitakse toetatava tegevuse vastavust kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale.

4.       Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki eelpool nimetatud andmeid ja dokumente, nõuab Harju Kalandusühing vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

5.       Kui käeoleva korra punkt 4 alusel nõutud andmeid või dokumente ei esitata, jäetakse projektitoetuse taotlus hindamata ning edastatakse see PRIA-le märkusega, et taotlust ei olnud võimalik hinnata.

 

6.       Kõigil isikutel, kel kontrolli käigus omavad juurdepääsu isikuandmetele, on konfidentsiaalsuskohustus.