Kord kehtestatakse Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 14 lõike 2 punkt 4 alusel.

 

1.       Harju Kalandusühingu (edaspidi ühing) hindamiskomisjoni projektitaotluste hindamise üle teostab kontrolli ühingu juhatus.

2.       Ühingu juhatus kontrollib, kas projektitoetuse taotlused on hinnatud ettenähtud nõuete kohaselt.

3.       Nõuetele mittevastavusel tagastatakse paremusjärjestus hindamiskomisjonile nõuetega vastavusse viimiseks.

4.       Nõuetekohaste projektitaotluste paremusjärjestuse puhul ühingu juhatus:

4.1. võtab vastu otsuse teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta nende taotluste puhul, millega taotletakse projektitoetust alla 60 000 euro.

4.2. esitab üldkoosolekule need taotlused, millega taotletakse projektitoetust üle 60 000 euro.

5.       Kui ühingu taotlusvoorus ei jätku vahendeid võib ühingu juhatus teha taotlejale ettepaneku taotlussumma vähendamiseks.

6.       Kui taotleja keeldub taotlussummat vähendamast võib ühingu juhatus projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanekusse tõsta tagumisi taotlusi vastavalt rahalisele eelarvele.

7.       Otsuse teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta nende taotluste puhul, millega taotletakse projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot, teeb kohaliku algatusrühma üldkoosolek.

8.       Keelatud on osaleda enda või temaga tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse paremusjärjestusse seadmise ettepaneku, projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning taotluse rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamisel.

9.       Taotlejatele, kelle projektitoetustaotlustele kinnitati toetuse rahuldamata jätmise ettepanek, saadetakse hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul vastav teavituskiri,* kus märgitakse ära   kõnealuse tegevussuuna toetusvahendite maht, taotlusvooru laekunud taotluste arv ja maht millele toetus määrati, taotleja toetuse koht paremusjärjestuses ning hinded põhjendustega hindamiskriteeriumite kaupa. Samuti paremusjärjestuse ettepanekut kinnitava juhatuse või üldkoosoleku toimumise aeg ja koht.

10.   Koos projektitoetuse taotlusega esitab ühing PRIA-le juhatuse ja üldkoosoleku põhjendatud otsuse, millega võeti vastu ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

11.   PRIA-le esitatakse kõik taotlusvoorus laekunud projektitoetuste taotlused, olenemata sellest, kas neile kinnitati projektitoetuse taotluse rahuldamise ettepanek või mitte.

* Kuna antud teave on juhatuse esimehe otsusega tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 19 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel, siis teavitatakse taotlejat kirjalikult peale PRIA otsust.