Kord kehtestatakse Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 14 lõike 2 punkt 1 alusel.

 Alates 01.03.2019      

 

1.       Projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaeg ning tegevused, mille elluviimiseks on võimalik projektitoetust taotleda, teavitatakse veebilehel ja kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt 20 tööpäeva enne projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja algust.

2.       Projektitoetuste taotluste vastuvõtt on avatud vähemalt 5 (viis) tööpäeva.

        Projektitoetuse taotlusi saab esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

3.       Projektitaotlus registreeritakse dokumendiregistris vastavalt Avaliku teabe seadusele. 

4.       Dokumendiregistrisse kantakse saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt järgmised andmed:

4.1.  kellelt on saabunud või kellele väljastatud;

4.2.  saabumise või väljastamise kuupäev;

4.3.  mil viisil dokument saabus või väljastati (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti üle isiklikult);

4.4.  dokumendi rekvisiidid;

4.5.  dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms);

4.6.  dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud.

5.       Dokumendi andmeid säilitatakse dokumendiregistris senikaua, kui säilitatakse dokumenti. 

6.       Projektitaotluse dokumente säilitatakse 4 aastat.