Juhime tähelepanu mõnedele tähtsatele muudatused kalapüügieeskirjas ja püügiandmete esitamises mis hakkasid kehtima aasta algusest.

  • Jadasse asetatud nakke- ja raamvõrk ei tohi harusid moodustada, välja arvatud meres võrguga, mille silmasuurus peab olema vähemalt 130 mm.
  • Alarajoonis 32 (Soome leht) alla 3 meetri sügavuses vees nakke- või raamvõrguga, mille silmasuurus on väiksem kui 110 mm – 1. detsembrist 31. Märtsini.
  • Sulgeda püünistega, välja arvatud silmutorbikute ja õngejadadega püügil, üle 1/3 vooluveekogust või vooluveekogul olevate saarte (madalike) vahelise vooluosa laiusest, siseveekogust, Võrtsjärv välja arvatud, merel väina või lahe laiusest, jättes vabaks ristlõike sügavaima osa, ning Lämmijärvel Eesti territoriaalvee laiusest, jättes vabaks laevatee.
  • Püüda kala harrastuspüügi vahenditega seisevpüünistele lähemal kui 25 m.
  • Püügipäevikulehe veergu 5 märgitakse püügivahendi tüüp, kasutades järgmisi nimetusi või koode: 

1 – kastmõrd;

2 – avaveemõrd;

3 – ääremõrd suu kõrgusega 1–3 m;

4 – ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m;

5 – juhtaiata mõrd;

6 – rivimõrd;

7 – silmutorbik;

8 – silmumõrd;

9 – kaldanoot;

10 – põhjanoot;

11 – veonoot;

12 – õngejada;

13 – tõstevõrk;

14 – agariku tragi;

15 – mõrd mõrrajadas;

16 – püüvõrk;

17 – pöörinoot;

18 – tindimõrd;

19 – jõemõrd;

20 – nakke- või raamvõrk või kaldavõrk silmasuurusega kuni 69 mm;

21 – nakke- või raamvõrk või kaldavõrk silmasuurusega 70–89 mm;

22 – nakke- või raamvõrk või avaveevõrk silmasuurusega 90–149 mm;

23 – nakke- või raamvõrk või avaveevõrk silmasuurusega vähemalt 150 mm.

Püügipäevikud on veel vanad kus ei ole õigeid koode välja toodud.

 

Alates 1. jaanuarist 2017 teostab KKI järelevalvet kala ja selle käitlemise nõuetele vastavuse hindamisel kalalaeval ning kala lossimisel. Samuti hakkab KKI hindama kala transpordivahendi nõuetele vastavust.

Alates 1. jaanuarist 2017 teostab VTA järelevalvet seni KKI pädevusalas oleva kala töötlemisettevõtte ja kala jaemüügiga tegelevate ettevõtete kala päritolu tõendavate dokumentide osas ning kala vastavuse hindamist kehtestatud alammõõdule.

 

Edukat kalapüüki!