MTÜ Harju Kalandusühing

ÜLDKOOSOLEKU   P R O T O K O L L

Jõelähtme, Kostivere Kultuurimõis                                                                    16. detsember 2015

Koosoleku algus 16.12.2015 kell 17. 30

                                                    lõpp 16.12.2015  kell 20.00

 

Koosolekul osales 44 liiget, millega oli esindatud 69 % ühingu liikmetest.

Osalejad on toodud protokolli lisas nr. 1 – osalejate leht.

Koosolekut juhatab Andrus Miller, protokollib Sirje Pajula.

Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra alusel:

 

Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised punktid:

1.Harju Kalandusühingu strateegia ja rakenduskava heakskiitmine

2. Põhikirja muudatused

3. Juhatuse ja hindamiskomisjoni määramine

4. Muude küsimuste all:

1) projektitoetuse taotluste vastuvõtmise, sealhulgas taotluste registreerimise ja säilitamise kord;

2) projektitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale vastavuse kontrollimise kord;

3) projektitoetuse taotluste hindamise kord, sealhulgas hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamise kord;

4) PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku esitamise ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku esitamise kord.

5) taotlusvoorude korraldamine

6) kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine

7) toetust saanud projektide seire korraldamine

8) koostöö ja õppereisid

9) mida teha liikmetega, kes koosolekutel ei viitsi käia

Koosolek otsustas:

 

1. Harju Kalandusühingu strateegia ja rakenduskava heakskiitmine

 

ANDRUS MILLER rääkis lühidalt strateegia koostamisest ja sellest mis strateegias nõutud. Strateegias vajalikest mõõdikutest ja indikaatoritest, millega saab mõõta eesmärgi tulemusi.

ANTS MATKUR: Strateegia on asjalikult üles ehitatud, on illustratiivne, majandusanalüüsid põhjalikud ja piisavad. Kuid srateegias on liiga vähe vajalikku osa, ainult 6 lehekülge kaluritele ja ülejäänud muud. Võiks olla vastupidi. Teen ettepaneku, täiendada mitmekesistamise tegevusi  kalandusturismiga.

KAIDO VAGISTRÖM: Strateegia koostamisel on ette nähtud kohustuslikud punktid, mille järgi me strateegiat koostasime. Seetõttu ka palju muud teksti ja vähem kalurite tulevaste tegevuste lehekülgi, millega on oht, et me määrame liialt tegevusi ning piirame sellega kalurite tegevusvabadust.

Rakenduskavast tutvustus, mis tuleneb strateegia 6. peatükist.

Toimus arutelu rakenduskava ja strateegia rahalise jaotuse üle.

Strateegia ja rakenduskava vastuvõtmine on väga tähtsad punktid. Kui sisulisi muudatusi pole, siis teen ettepaneku kinnitada strateegia ja rakenduskava.

                                                                                                                                                                                  

Otsus: Kinnitada 2015-2020 aasta arengustrateegia ja rakenduskava projektikonkursi eelarvega 675 000 eurot. Lisada strateegiasse KALANDUSTURISM kui oluline prioriteet.

 

Kinnitamise poolt olid kõik, vastu ega erapooletuid polnud.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Põhikirja muudatused

 

KAIDO VAGISTRÖM: Põhikirja muudatused on tingitud vajadusest viia ühingu põhikiri vastavusse uue „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise“ määrusega. MTÜ peab koosnema huvirühmadest ning seejuures ei tohi ükski huvirühm olla rohkem kui 49% liikmete koguarvust. Ka juhatuse valimisel tuleb jälgida, et huvigruppide esindatus ei tohi olla üle 49%.

Toimus arutelu, kust tulenevad muudatused ja kas need peaks kajastuma põhikirjas.

ANDRUS MILLER tegi ettepaneku võtta vastu põhikirjas tehtud muudatused

 

OTSUS: võtta vastu põhikirjas tehtud muudatused

 

Poolt olid kõik kohalolijad, vastu ega erapooletuid ei olnud

 

3. Juhatuse ja hindamiskomisjoni määramine

1. Juhatuse valimine

 

Kaido Vagiström: Hetkel on juhatusest üks liige puudu. Seoses juhatuse liikme surmaga tuli valida uus juhatusse liige. Igast piirkonnast peaks juhatuses olema üks esindaja. Leiti, et kuna Kuusalu osakond moodustab üle poole liikmete arvust, siis võiks uus liige olla Kuusalu vallast. Eelnevalt andis oma nõusoleku AIVO JANTER, kes ise ei saanud koosolekule tulla, seoses matustega. Probleem on 49%, et seda täita peaks olema juhatuse liikmed FIE-de hulgast. Arvestades praegust olukorda, siis ühe metoodika alusel on OK, aga teise puhul tuleb juhatuse koosseisus teha muudatusi. Oleme arutanud juhatuse, et kui 2 juhatuse liiget alustavad tegevust FIE-na, siis täidame tingimused. Juhatuses on praegu sellekohane valmidus, kui peaks vaja minema.

Toimus arutelu juhatuse liikmete üle.

 

ANDRUS MILLER tegi ettepaneku valida juhatus järgmises koosseisus.

 

OTSUS: Juhatuse koosseisu kuuluvad juhatuse liikmed :

 1. Kaido Vagiström, isikukood 35907200304 – Juhatuse esimees
 2. Andrus Miller, 36208210385
 3. Kalev Aasma isikukood, 36403220264
 4. Tõnu Pomerants, isikukood 34711250349
 5. Ravell Kapmann, isikukood 35609205214
 6. Enn Tõnissoo, isikukood 36209150259
 7. Aivo Janter, isikukood 36203120328

 

Otsuse poolt olid kõik, vastu ega erapooletuid polnud.

 

2. Hindamiskomisjoni määramine

 

Lisaks juhatusele tuleb valida ka hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon peab koosnema  vähemalt seitsmest hindajast. Kui isik on hindamiskomisjonis ja esitab projekti, siis ta peab taandama ennast igasugusest hindamisest. Mõistlik oleks selliseks puhuks valida varuliikmed, keda võiks ka seitse olla. Kõikide hindajatega tuleb sõlmida konfidentsiaalsusleping. Hindamiskomisjoni ülesandeks on hinnata projektide kvaliteeti.

 

ANRUS MILLER: Kes on nõus järgmiste hindamiskomisjoni kandidaatidega:

 

OTSUS: Valida seitse hindamiskomisjoni ja seitse varuliiget:

 1. Erko Veltson
 2. Ants Matkur
 3. Aarne Mandre
 4. Jaanika Voolaid
 5. Merike Metstak
 6. Toivo Orgussaar
 7. Alar Mik
 8. Doris Andrejev
 9. Karin Andrejev
 10. Rando Lai
 11. Tõnu Ammussaar
 12. Karli Lambot
 13. Tõnu Tännav
 14. Viljar Ruusmaa

 

Otsuse poolt olid kõik, vastu ega erapooletuid polnud.

 

4. Muud küsimused:

 

1) projektitoetuse taotluste vastuvõtmise, sealhulgas taotluste registreerimise ja säilitamise kord;

     2) projektitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale vastavuse kontrollimise kord;
3) projektitoetuse taotluste hindamise kord, sealhulgas hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamise kord;
4) PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku esitamise ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku esitamise kord.

Kõik nimetatud korrad on tutvumiseks HKÜ kodulehel.

 

5) taotlusvoorude korraldamine

 

KAIDO VAGISTRÖM: Uuel perioodil on võimalus aidata taotlejat, et ta jõuaks projektivooru. Vajadusel leitakse inimene, kes abistab projekti kirjutamisel. Taotlusvoorude korraldamisest antakse teada kodulehel. Hindamissüsteemi viiakse sisse eelhindamine. Taotlusvoorude ajal on võimalik vaadata projektid üle ning anda neile hinnang. See julgustaks projektikirjutajat ning aitaks tal saada vastav hinne ja tase. Tulemuslikkuse hindamiseks valib juhatus seiregrupi, et jälgida kas juhatus ja hindajad on projekte õieti hinnanud. Kui valesti hinnatud, siis teeb seiregrupp hindamiskomisjonile vastavad ettepanekud. Seiregrupp koosneb viiest inimesest. Igast huvigrupist üks esindaja. Kõik mis tehakse, tehakse hästi ja nii, et projekt valmiks.

 

6) kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine

 

Peame oma strateegia elluviimise tulemuslikkust hindama. Selleks oli strateegias ette nähtud üldkoosoleku poolt valitud komisjon. Arutelu käigus oli ettepanek anda komisjoni koostamine juhatusele.

 

8) koostöö ja õppereisid

 

KAIDO VAGISTRÖM: Ei tea, kuidas koostööd teha, sest see määrus on veel tulemata. Sellelt meetmelt koolitusreiside korraldamist eriti näha pole. Kindlasti loodetakse teha koostööd teiste piirkonna gruppidega. Ühist tegevust oodatakse Soome tegevusgrupiga, mida nimetatakse koostöögrupiks. Vajalik oleks logistikaorganisatsioon teha, kes korraldaks kala turustamist. Üheks väljundiks on tootjaorganisatsiooni loomine ja seda koos Soomlastega, kuna EL soosib riikidevahelist koostööd. Oleks hea, kui suudaks Soome tegevusgrupiga teha koostöölepingu.

Mõte oli korraldada üks reis räimepüüdjatele. USA ja Kanada piirile võiks vaatama minna, kuidas heeringat võrkudega püütakse. Selle jaoks on mess loodud.

 

9) mida teha liikmetega, kes koosolekutel ei viitsi käia

 

Mida teha liikmetega, kes pole mitme aasta jooksul kordagi koosolekul käinud. Võimalik on teha volitus või  iga piirkonna esindaja kannab hoolt, et piirkonnast tuleksid liikmed koosolekule. Ettepanek, kui liige pole kolmel järjestikusel korral koosolekust osa võtnud, arvatakse liige ühingust välja. Seda saab teha juhatus, esmalt peaks muidugi liiget hoiatama..

Protokolli lisad:

Lisa 1 – osalejate nimekiri,

Lisa 2 – strateegia,

Lisa 3 – rakenduskava,

Lisa 4 – põhikirja muudatused,

Lisa 5 – põhikiri uues redaktsioonis.

         

Andrus Miller                                                                     Sirje Pajula

Koosoleku juhataja                                                            Protokollija