1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Harju Kalandusühing (edaspidi “Ühing”) on
vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides asutatud eraõiguslik juriidiline isik.
1.2. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest, Regionaalministri määrusest “Perioodi 2021–2027
kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“, 18.10.2023 nr 69 ja ning
käesolevast põhikirjast.
1.3. Ühingu asukohaks on tegevuspiirkond Kuusalu vald, Harjumaa.
1.4. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Lääne-Harju vald, Harku vald, Viimsi vald,
Jõelähtme vald, Kuusalu vald, Maardu linn ja Loksa linn, mis moodustavad
kalanduspiirkonna.
1.5. Ühing on asutatud 14.07.2008.a. määramata ajaks, kuid ühingu tegevust
ei lõpetata enne 31.detsembrit 2030.aastal.
1.6. Ühingu liikmete nimekiri on avalik.
2. Ühingu eesmärgid
2.1. Harjumaa rannapiirkonna elukvaliteedi parandamine.
2.2. Rannakalurite elatustaseme tõstmine.
2.3. Kalanduspiirkonna säästev areng.
3. Liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse lõppemine ja väljaarvamine
3.1. Ühingu liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja
juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on kalanduspiirkonnas.
3.2. Ühingu liikmed jagunevad järgmisteks huvirühmadeks ning seejuures ei
moodusta ükski huvirühm rohkem kui 49 protsenti liikmete koguarvust:
3.2.1. huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja
kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega
eraõiguslikud juriidilised isikud;
3.2.2. huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori füüsilisest isikust
ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;
3.2.3. huvirühm, kuhu kuuluvad äriühingud, kes omasid eelnenud
kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;
3.2.4. huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes ei kuulu punktides 1–3
nimetatud huvirühma;
3.2.5. huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu
punktides 1–4 nimetatud huvirühma.
3.3. Ühingu liikmeks olev füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku §
3 lõike 3 alusel teatanud äriregistri pidajale oma ettevõtte tegevuse
peatamisest, kuulub huvirühma, kuhu ta kuulub siis, kui tema ettevõtte
tegevus ei ole peatatud.
3.4. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks.
3.5. Ühingu liige saab olla vaid ühe tegevusrühma liige.
3.6. Ühingu liikmeks astumisel on liige kohustatud tasuma kehtestatud
sisseastumismaksu.
3.7. Ühingu liige võib Ühingu liikmeskonnast lahkuda Ühingu juhatusele
esitatava avalduse alusel. Väljaarvamise otsus võetakse vastu juhatuse
poolt lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse
koosolekul.
3.8. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on
vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet. Samuti juhul, kui liige ei
täida Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud
liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
3.9. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.
4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
4.1.1. hääletada esindaja vahendusel, üldkoosolekul võib isik osaleda ja
hääletada kuni viie liikme esindajana;
4.1.2. osaleda Ühingu põhikirjalises tegevuses;
4.1.3. kasutada Ühingu vara vastavalt kehtestatud korrale;
4.1.4. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta.
4.2. Ühingu liikmetel on kohustus
4.2.1. maksta kehtestatud liikmemaksu;
4.2.2. täita Ühingu põhikirjas sätestatut;
4.2.3. taandada hääletamisest enda esitatud projektitoetuse taotluse
paremusjärjestusse seadmise ettepaneku, projektitoetuse taotluse
rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse
ettepaneku kinnitamisel.
5. Ühingu struktuur ja juhtimine
5.1. Ühingul on järgmised alalised organid:
5.1.1. üldkoosolek;
5.1.2. juhatus, mille liikmete arv on 1 – 3 liiget;
5.1.3. hindamiskomisjon, vastavalt Regionaalministri määruse “Perioodi
2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“, 18.10.2023 nr
69 kehtestatule.
5.1.4. muud üldkoosoleku poolt moodustatud organid.
6. Üldkoosolek
6.1. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub
6.1.1. põhikirja kinnitamine ja muutmine;
6.1.2. kohaliku arengu strateegia kinnitamine ja muudatused;
6.1.3. kohaliku arengu strateegia rakenduskava kinnitamine ja muudatused;
6.1.4. projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine;
6.1.5. tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
6.1.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
6.1.7. juhatuse ja muude organite liikmete valimine;
6.1.8. lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.
6.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine:
6.2.1. Üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ning selle kutsub kokku
Ühingu juhatus. Erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku
kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult põhjendades vähemalt 1/10
Ühingu liikmetest;
6.2.2. Ühingu juhatus avaldab teate oma veebilehel ja kohaliku või
üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt 10 tööpäeva enne kui:
6.2.2.1. valitakse projektide hindamiskomisjon;
6.2.2.2. kinnitatakse projektitoetuse taotluste paremusjärjestus;
6.2.2.3. kinnitatakse kohaliku arengu strateegia ja selle muudatused
ning projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aeg ja
tegevussuundade eelarve;
6.2.2.4. võetakse vastu heakskiidetud strateegia muudatused;
6.2.2.5. kinnitatakse kohaliku arengu strateegia rakendamiseks
strateegia meetmed tegevussuundade kaupa, taotlusvoorude
toimumise ajad ning rakendatavate tegevussuundade eelarve
taotlusvoorude kaupa.
6.2.3. Muul juhul avaldab juhatus teate Ühingu veebilehel üldkoosoleku
kokkukutsumise kohta vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist,
näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
6.3. Üldkoosoleku hääletamisel on igal liikmel üks hääl.
6.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt
pool üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
6.5. Üldkoosoleku läbiviimisel osaliselt või täielikult digitaalses keskkonnas
tehakse üldkoosolekust osavõtnute arv ja otsuste poolt hääletanute arv
kindlaks e-hääletamise teel. Hääletamiseks antakse aega vähemalt 3
päeva peale koosoleku toimumist.
6.6. Üldkoosoleku digitaalsel korraldamisel saadab juhatus kõigile liikmetele
meili teel veebilingi koos täpsete juhisetega e-hääletamise tingimuste
kohta.
6.7. Põhikirja muutmine on otsustatud, kui selle poolt antakse üle 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
6.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata,
kui selle poolt on üle poole antud häältest .
6.9. Põhikirja punktides 6.2.2.1., 6.2.2.2., 6.2.3., 6.2.2.4. ja 6.2.2.5. loetletud
otsused võib üldkoosolek vastu võtta siis, kui hääletamisel osaleb vähemalt
51 protsenti ühingu liikmeid ning otsuse vastuvõtmise poolt on hääletanud
vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul osalevatest liikmetest.
7. Juhatus
7.1. Juhatuse volituste tähtaja ülemmäär on viis aastat.
7.2. Ühingu juhatuse liige või töötaja ei ole tulumaksuseaduse § 8
tähenduses seotud isik töötajaga, kes allub vahetult tema juhtimisele ja
kontrollile.
7.3. Ühingu juhatuse liige ei või osaleda enda või temaga tulumaksuseaduse
§ 8 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotluse
paremusjärjestusse, rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse
rahastamise suuruse seadmise ettepaneku kinnitamisel.
8. Ühingu muud organid
8.1. Hindamiskomisjon
8.1.1. Hindamiskomisjoni liikmete arv on vähemalt seitse.
8.1.2. Igat projektitoetuse taotlust hindab vähemalt viis hindamiskomisjoni
liiget.
8.1.3. Ühingu juhatuse liige ega töötaja ei või olla hindamiskomisjoni liige.
8.1.4. Hindamiskomisjoni liige ei osale enda või temaga tulumaksuseaduse
§ 8 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotluse
hindamisel.
8.1.5. Hindamiskomisjoni liige ei osale enda või temaga tulumaksuseaduse
§ 8 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotlusega
konkureeriva taotluse hindamisel;
8.1.6. Projektitoetuse taotlust hindav hindamiskomisjoni liige ei või olla
tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isik juhatuse liikmega, kes
osaleb sama projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise
ettepaneku kinnitamisel ning taotluse rahuldamise või rahuldamata
jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamisel.
8.2. Oma eesmärkide paremaks täitmiseks võib ühing moodustada muid
komisjone.
9. Järelevalve
9.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle
ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
10. Ühingu lõpetamine ja vara jaotamine
10.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
10.1.1. üldkoosoleku otsusega;
10.1.2. Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla viie;
10.1.3. sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel.
10.2. Ühingu ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek ja vastavad
otsused täidetakse kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.
10.3. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijaks on
juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole nähtud teisiti.
Likvideerijad lõpetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad
vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jagavad allesjäänud vara
vastavalt üldkoosoleku otsusele samalaadsete eesmärkidega ühingutele
Ühingu tegevuspiirkonnas.
10.4. Ühing võib ühineda teise organisatsiooniga üldkoosoleku otsuse alusel,
kui Ühingu ühendamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva
punktina. Ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Ühingu vara, õiguste,
kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemine reguleeritakse kehtiva
seadusandlusega.